Veni Sancte

Avagy a Szentlélek segítségül hívása az újraindult kaplonyi ferences élet kezdetén

Kattintás után még néhány kép2008. szeptember 20-án a Szatmári Egyházmegye Főpásztorának, a Szent István Királyról Elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány Provinciálisának, a Budapest Pasarét-ről, Kárpátalja Nagyszőlősről, Désről, Déváról, Csíksomlyóról, Kolozsvárról, Szászsebesről, Székelyudvarhelyről érkezett ferences testvérek, Nagyváradról, a Szent Családról nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek, az 5 egyházmegyés pap, a két kispap és a szép számban megjelent hívek jelenlétében került sor a kaplonyi ferences plébánia templomban az újra induló ferences élet „Veni Sancte”-es szentmiséjére.

A szentmisét Nm. és Ft. Schönberger Jenő püspök úr celebrálta, a Tartomány Főnök Fr. Páll Leó és a jelenlévő ferences és egyházmegyés papokkal egyetemben.

A bevezetőben elhangzott a helyi közösség részéről, hogy „ahogy telnek a napok, egyre inkább érezzük, hogy mi kicsik és gyengék vagyunk az újabb és újabb kihívásokkal szemben, ezért hívjuk segítségül a Szentlelket.

Krisztus Urunk mennybemenetele után az apostolok az emeleti teremben többen is voltak, s: „Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával…” (ApCsel 1,14).

Mi, az újonnan indult kaplonyi ferences közösségben csak négyen vagyunk, ezért hívtunk és kérünk benneteket is kedves paptestvérek, rendtársak és Krisztusban szeretett kedves testvérek, hogy imádkozzunk együtt e szentmiseáldozatban a Szentlélek kiáradásáért, hogy Isten akarata szerint, Szent Ferenc atyánk szellemében, folytathassuk azt a munkát, amit elődeink lassan 300 éve elkezdtek itt Kaplonyban, s amit az egyházmegyés paptestvérek nagyszerűen folytattak, mivel egy ideig a kényszerítő körülmények hatására a ferences jelenlét megszakadt…

Ezért kérjük e szentmisében a tudomány, a bölcsesség, az értelem, a jótanács, a lelki erősség, a jámborság és az Istenfélelem Lelkét, hogy tegye fogékonnyá értelmünket, erősítse meg akaratunkat és sokszorozza meg szorgalmukat. Kérjük, hogy ragyogja be szívünk sötétségét, adjon nekünk igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy megtegyük az Ő szent és igaz parancsát.”

Az egy szívvel, lélekkel énekelt Szentlélek himnusz és a hozzá kötődő könyörgés után kezdődött a szentmise, amelynek bevezetőjében a püspök atya kifejezésre jutatta abbéli örömét, hogy a ferencesek visszatértek az egyházmegyébe, közel 25 éves megszakítás után és reméli, hogy ez pozitív kisugárzást jelent majd az egyházmegye életében.

A szentmise ünnepi szónoka az Erdélyi Ferences Rendtartomány Főnök volt. Beszédében igyekezet emberközelbe hozni a szerzetes életet és megismertetni a ferences életformát (a szentbeszédet nem sokára olvasni lehet a kaplonyibaratok.ro internetes oldalon).

A szentmise állandó részeként az I. gregorián mise tételeit énekelte a ferencesek háromtagú kiskorúsa. A Jonucz Alfonz karnagy által vezetett helyi énekkar pedig még ünnepélyesebbé tette a szentmiseáldozatot. Köszönet érte.

Az ünnepi együttlét agapéval és a készülő vendégkönyvbe való bejegyzéssel zárult. Hadd álljon itt néhány idézet: „Bátorság! Írj a Vendégkönyvbe, el fog kísérni életed napjaiban. Így üdvözöl a Vendégkönyv megnyitója P. Pap Károly ferences Székelyudvarhelyről”(Leonárd atya). „Kívánjuk, hogy a most megkezdett kolostori élet és lelkipásztori élet a Szentlélek gyümölcseit teremje” (fr. Ferenc Budapestről). „Kedves kaplonyi testvérek kívánom, hogy életetek hétköznapjain is ilyen szeretettel és egymásra figyeléssel legyetek, mint a mai ünnepen” (fr. Leánder Désről). „Ma szept. 20-án szokatlanul hangos a kaplonyi kolostor. Ünnepélyes Veni Sancte-ra gyűlt össze a provincia. Ez a folytatás ünnepe. Mi is ezért jöttünk el Székelyudvarhelyről. Van valami finomság, újdonság ebben az új kezdésben, folytatásban. Adja Isten, hogy ez a Szentlélek jelenlétét, kegyelmét jelezze, amelyre oly nagy szükségünk van. Isten áldása kísérje azokat, akik itt élnek, imádkoznak és dolgoznak. Pax et bonum!” (fr. Mihály).

„A kaplonyi Ferences Rendház újraindítása alkalmából szeretettel köszöntöm a Testvéreket és Isten különleges áldását kívánom a sokrétű feladataikhoz. Szent Ferenc nyomában járva sok hívünket vigyenek egyre közelebb Istenhez. A Szentlélek Úristen világítsa meg és áldja meg minden kezdeményezésüket, melyekhez örömmel adom főpásztori áldásomat. +Jenő püspök”.

Adja Isten, hogy a sok kérés és jókívánság meghallgatásra találjon!


fr. Szilveszter ofm


Kaplony, 2008. szeptember 20.

További képek ...Sajat címkek: