Jelenlegi hely

Szabályzat

 

A Szent Antalról Nevezett

 

 

Szeráfi

 

Ferences Kollégium 

 

" amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy ti is közösségben legyetek velünk. Mi ugyanis közösségben vagyunk az Atyával és az õ Fiával, Jézus Krisztussal."

1 Jn 1,3

 

I

1. A Kollégium Nevelési Célja 

A kollégium legfõbb nevelési célja a keresztény ne-velés. Ennek alapja az emberségre való nevelés, amely egyenes, õszinte, tisztességes, becsületes emberi magatartást jelent, erre épül a keresztény életforma. A keresztény ember minden helyzetben öntudatosan vállalja a hitét, azt igyekszik minél jobban elmélyíteni, e-szerint cselekszik, embertársait krisztusi módon szereti. összefoglalóan: a kollégium olyan nevelést szándékszik biztosítani, amely a Krisztus által ránk hagyott,- és Assisi szent Ferenc által megvalósított evangéliumi élet.2. Kik nyerhetnek felvételt a Kollégiumba? 

A Kollégiumba olyan VIII osztályt végzett fiúk nyerhetnek felvételt, akik a fent megnevezett cél miatt jönnek, illetve hoznak a szülõk, és a kollégium belsõ életét, programját készek elfogadni, és az szerint élni. A fentiek figyelembe vételével a kollégium vezetése a felvételekor különös tekintettel van azokra, akik érdeklõdést mutatnak a papi, vagy szerzetesi hivatás iránt, vagy szociálisan hátrányosabb fiatalok (árva, félárva, elhagyott, sokgyermekes családból való, anyagilag hátrányos körülmények közt élõk fiatal).

 

 

 

A felvétel minden esetben egy évre szól. Minden tanévre a jelentkezést meg kell ismételni (az elõzõ év befejezése elõtt, ?rlapot kell kitölteni) Jelentkezés nélkül, a jelentkezõ ?rlap leadása hiányában, a következõ tanévben a kollégista helyét más kaphatja meg.3. Mit biztosít a kollégium?A kollégium az alábbiakat biztosítja:

 

Szállás, étkezés, az itt tartózkodáshoz szükséges ruhanemük kimosása, a tanuláshoz szükséges idõ és körülmény, keresztény nevelés, közösségi,- lelki programok.4. Jelentkezési feltételekA jelentkezéshez a következõ iratokra van szükség: 

5. A kollégisták anyagi hozzájárulása 

 

A kollégium kiadásait az erdélyi ferences rendtartomány, az udvarhelyi rendház, jó szándékú adakozók és a kollégisták hozzájárulása biztosítja. 2009 õszétõl egy kollégistára esõ nap kiadás 15 Ron. Ebbõl minden kollégista napi 11 Ront fizet az ellátásra, és havi 30 ront a közköltségre. A fennmaradó rész a kollégiumot terheli. Téli hónapokban a számlák függvényében a közköltségre fizetett összeg növekedhet. Hiányzás esetén is kötelezõ a közköltség kifizetése. A kollégisták anyagi hozzájárulásukat mindig a hónap elején, legkésõbb 10.-éig fizetik ki.

 

A hónap 10.-e elõtt be nem jelentett, és a kollégium vezetõsége által el nem foga-dott, indokolatlan késés esetén, a tartozásra, napi 1%-os késési díjat számítunk fel. Amennyiben a várható áremelkedések miatt (különösen téli hónapokban) növelni kényszerülünk a kollégisták hozzájárulását, elõzõ hónapban értesíteni fogjuk a szülõket. Hogyha a szülõk részben vagy egészben nem tudnák fizetni a havi hozzájárulást, indokolt esetben az iskolai év kezdetén egy éves hatállyal, írásos meg-egyezést kötünk, és közösen keresünk támogatót. Az anyagi hozzájárulásról a szülõknek magán-jelleg? számlát adunk. Kifizetéskor, ezen tüntetjük fel a kollégista hozzájárulását, a kapott támogatást, és az esetleges késésért felszámolt százalékot. A szülõk aláírásukkal igazolják, hogy a gyerekük a számlát otthon bemutatt

 

A kollégium bevételérõl és kiadásáról kimutatást vezetünk, és az erdélyi ferences provinciának ne-gyedévenként elszámolunk. A tanulmányi eredmények-, valamint a jó magaviselet függvényében, a kollégium lakói közül az elsõ három helyezett-, a 9-es általánoson felüliek-, valamint a 8-as általánoson felüliek, ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj odaítélésében a kollégiumi bentlakás ideje alatt elért eredményt és viselkedést vesszük figyelembe. Az újonnan felvételt nyert kollégisták (IX osztály), az itt töltött elsõ félév után (II félévtõl) részesülhetnek tanulmányi ösztöndíjban. Az ösztöndíj összegérõl a kollégisták a félév elején értesülnek. Az ösztöndíj félévre szól, azonban a tanulmányok eredmények feltűnõ romlása-, súlyos kihágás-, az iskolából, -vagy kollégiumból való igazolatlan hiányzás esetén (akár egyetlen alkalommal is) félév közben is elveszíthetõ. Ilyen esetben a kollégium vezetõsége a soron következõnek ajándékozza az elveszített ösztöndíjat. A fentiek azokra is érvényes, akik szociális támogatásban részesülnek.

 

Hogyha a kollégisták közül valaki iskolai idõn kívül (pl. vakáció idõben) szeretné, a kollégiumot igénybe venni ezt csak elõzetes engedéllyel teheti, és köteles a költségeket teljes egészében kifizetni (jelenleg 15 ron, az önköltség teljes összege). A különféle támogatások és ösztöndíjak, csak iskolai idõre érvényesek, azon kívül külön megegyezésre van szűkség.


=>tovább