Jelenlegi hely

Szolgálatok

Szolgálatok a Szent Antalról Nevezett Szeráfi Ferences Kollégiumban

A. Kinevezéssel betöltött szolgálatok


 

 • Bidellus (XII osztályból)
 •  

 • Segéd bidellus (XI osztályból)
 •  

 • Mentorok
 •  

 • Kulturális felelõsök (programok, elõadások, rendezvények, névnapok, születésnapok)
 •  

 • Sport-szabadidõ felelõsök
 •  

 • Szoba felelõsök
 •  

 • Könyvtárosok
 •  

 • Számítógép - terem felelõsök
 •  

 • Betegszobások
 •  

 • Fõ ministránsok
 • B. Beosztás alapján történõ szolgálatok

   

 • Ministrálás
 •  

 • Portás
 •  

 • Terítõsök
 •  

 • Mosogatók
 •  

 • Benti takarítás
 •  

 • Kinti takarítás (udvar-, járda-, hó takarítás, kuka)
 •  

 • Költögetõ • A szolgálatok részletes leírása


  A. Kinevezéssel betöltött szolgálatok  1. Bidellus (XII osztályból)
   

  A kinevezés idõtartama egy iskolai év. Feladata segíteni a kollégiumi élet szervezését, annak minden-napi zökkenõmentes folyását.

   

  Ennek érdekében mindenben együttm?ködik a kollégium ve-zetõségével. összekötõ a kollégisták és a nevelõk között. Studium idõben, hogyha a nevelõ nincs bent felel a rendért és a csendért.

   

  Bármilyen rendellenességet tapasztal a lehetõ legrövidebb idõn belül jelenti a szolgálatos nevelõnek. Hogyha valamilyen akadály miatt a feladatát nem tudja ellátni, kötelesség szólni a helyettesének és értesítse a szolgálatos ne-velõt.  2. Segéd bidellus (XI osztályból)


   

  A kinevezés idõtartama egy iskolai év. Feladata a bidellusnak mindenben segítségére lenni, hiányzás esetén helyettesíti. Hogyha valamilyen akadály miatt a feladatát nem tudja ellátni, szóljon a költögetõnek, hogy helyettesítse, ugyanakkor elõzetesen értesítse a szolgálatos nevelõt.  3. Mentorok


   

  A kinevezés idõtartama egy iskolai év. Minden újonnan érkezett kollégista mellé, valamelyik felsõbb évfolyamról a kollégium vezetõsége egy mentort nevez ki, aki õt a kollégiumi életbe való beilleszkedésben segíti, támogatja a tanulásban, és a vallásos életben való fejlõdésben. A mentor mindenben mutasson jó példát, és baráti módon, fe-lelõsséggel támogassa azt, akit rábíztak.

  4. Kulturális felelõsök


   

  A kinevezés idõtartama egy iskolai év. Feladatuk a kollégiumi rendezvények szervezésében (progra-mok, elõadások, rendezvények, névnapok, születésnapok) segítséget nyújtani. Számon tartják a névnapokat, születésnapokat és ezekre a kollégistákkal kis elõadással készülnek.  5. Sport, szabadidõ-felelõsök


   

  A kinevezés idõtartama egy iskolai év. Segítik a sportolási alkalmak, szabadidõ, kirándulások megszer-vezésében. Felelnek, a sporteszközökért, játékokért, azokat rendben tartja és vigyáznak, hogy a közös sportolások alkalmával ne történjen rongálás, durváskodás, hangoskodás. Sporteszközöket (pl. labda, stb) tõlük kell kérni, használat után nekik kell vissza adni.  6. Szoba felelõsök  A kinevezés idõtartama egy iskolai év. Elsõsorban õk felelnek azért, hogy költögetés után a szoba lakói közül senki ne maradjon ágyba, és villanyoltás után mindenki lefeküdjön. Legyen gondjuk, hogy a villanyoltás után a szobában senki ne beszéljen, ne használjon mobil telefont, ne szóljon zene, a szobát senki ne hagyja el. F?tési idényben a f?tõtesteket az elõírás szerint kezeljék. Felelnek a szobák-, szekrények rendjéért. Gondoskodjanak arról, hogy az üres vizes flakonok visszakerüljenek az ebédlõbe. Vigyáznak, hogy a szobába senki ne étkezzen, és ne tároljon romlandó ételt. Senki ne hozzon be és ne fogyasszon alkoholt. Figyelmeztesse, hogyha a szobatársak közül valaki nagyobb értéket, vagy pénzt tart magánál, nem zárja be, kint felejti. Bármilyen kihágás esetén kötelessége értesíteni a szolgálatos nevelõt, hogyha ezt elmulasztja ugyanúgy felelõs lesz, mint a tett elkövetõje.  7. Könyvtárosok


   

  A kinevezés idõtartama egy iskolai év. Felelnek a könyvtár rendjéért. A leltárba vett könyvek rájuk vannak bízva. A könyvtár kulcsot senkinek nem adják oda. Az elõre megállapított program szerint a kollégisták rendelkezésére állnak. Megkeresik és kiadják az igényelt könyveket. Gondoskodnak, hogy a kiköl-csönzött könyvet idõben és jó állapotban visszahozzák. Bármilyen rendellenességet tapasztalnak a lehetõ legrövidebb idõn belül jelentsék a szolgálatos ne-velõnek.  8. Számítógép - terem felelõsök


   

  A kinevezés idõtartama egy iskolai év. Felelnek a számítógép terem rendjéért, az ott található eszközökért. Vigyáznak, hogy a számítógépekre engedély nélkül senki programot ne telepítsen, semmit szét ne szedjen. Feladatuk vigyázni, hogy az eszközöket mindenki rendeltetése szerint használja, azt meg ne rongálja. Bármilyen rendellenességet a lehetõ legrövidebb idõn belül jelentenek a szolgálatos ne-velõnek.  9. Betegszobások


   

  A kinevezés idõtartama egy iskolai év. Vigyáznak az orvosságos készletre, odafigyel a betegekre. Jelentiik a szolgálatos nevelõnek, hogyha valakinek egészségi problémái vannak.  10. Fõ ministráns


   

  A kinevezés idõtartama egy iskolai év. Nagyobb ünnepi miséken a beosztott ministránsokkal egy ministrálnak. Gondoskodnak arról, hogy a beosztás szerint sorra kerülõ ministránsok ellássák a feladatukat. Segítik betanítani az új ministránsokat. Hogyha valamilyen akadály miatt egyikük a fel-adatát nem tudja ellátni, kötelesség szólni a második fõ ministránsnak és értesítse a szolgálatos nevelõt.

  B. Beosztás alapján történõ szolgálatok  11. Ministrálás


   

  A kollégisták a közös szentmiséken akár a temp-lomban, kápolnában, vagy más közösségi alkalma-kon az elõre meghatározott beosztás szerint ministrálnak. A ministránsoknak kötelességük a rájuk bízott szolgálatot (pl. olvasás) lelkiismeretesen és példás módon ellátni.

  12. Portás  Elõre meghatározott sorrendben és idõben a kollégisták látják el a kapus szolgálatot. A kapus szolgálat hétköznap rendszerint az utolsó tanítási óra utántól, esti imáig-, ünnepnap és vasárnap pedig ebéd utántól az esti imáig tart. Hogyha valamilyen akadály miatt a kapus nem tudja ellátni a szolgála-tát, kötelessége helyettesrõl gondoskodni, ugyanakkor szóljon a szolgálatos nevelõnek. A kapus szolgálat idején a kapus a számítógép teremben tartózkodik. Hogyha valaki csenget, rögtön a kapuhoz siet. Hogyha a házból keresnek vala-kit, az érdeklõdõt udvariasan bevezeti a szent Ferenc terembe, megkéri, hogy várjon és értesíti azt, akit keresnek. Hogyha va-lamelyik kollégistához látogató érkezik (szülõ, rokon) értesítse a szolgálatos nevelõt. Bármilyen rendellenesség fordulna, elõ szóljon a szolgálatos nevelõnek.  13. Terítõsök


   

  Beosztás szerint este vacsora után terítenek az ebédlõben. Hogyha valamilyen akadály miatt ezt nem tudja megtenni, kötelességük helyettesrõl gondoskodni, ugyanakkor szóljanak a szolgálatos nevelõnek.

   

  Feladatuk, hogy az ebédlõben mindig legyen bent ivóvíz. Hogyha a kamrában fogytán van a víz értesítik a szolgálatos ne-velõt.

  14. Mosogatók


   

  Beosztás szerinti idõben elmossák a használt eszközöket. Hogyha valamilyen akadály miatt ezt nem tudná megtenni, kötelesség helyettesrõl gondoskodni, ugyanakkor szóljanak a szolgálatos nevelõnek.

  15. Benti takarítás


   

  Beosztás szerint és az elõre meghatározott idõben (sz?kség esetén máskor is) körletek szerinti takarítás. Hogyha valamilyen akadály miatt ezt nem tudná megtenni, kötelesség helyettesrõl gondoskodni, ugyanakkor szóljanak a szolgálatos nevelõnek. Takarítás után az elvégzett felada-tot be kell mutatni a szolgálatos nevelõnek.

  16. Kinti takarítás (udvar-, járda-, hó takarítás, kuka)

   

   

  Beosztás szerint és az elõre meghatározott idõben (hetente, de sz?kség esetén máskor is) kinti takarítás. A szeme-tes kukákat a kijelölt estéken kiviszik az útszélére, reggel a helyükre teszik és lelakatolják azokat. Hogyha valamilyen akadály miatt a kijelölt feladatukat nem tudnák elvégezni, kötelességük helyettesrõl gondoskodni, ugyanakkor szóljanak a szolgálatos nevelõnek. Takarítás után az elvégzett feladatot be kell mutatni a szolgálatos nevelõnek

  17. Költögetõ


   

  A szolgálat elõre maghatározott idõre szól. Szobáról, szobára járva reggel idõben felkölti a kollégistákat. Napirendi pontok szerint ki- és becsenget. El-lenõrzi, hogy a szobákban, fürdõkben, folyósokon, közösségi helyeken ne maradjanak égve a villanyok. Becsukja a nyitva maradt ablakokat, ajtókat. Gondoskodik, hogy mindenki elinduljon a soron következõ programra. õ hagyja el utoljára kollégium területét (felsõ emelet). Hogyha valamilyen akadály miatt a szolgálatát nem tudná ellátni, kötelesség helyettesrõl gondoskodni, ugyanakkor elõre szóljon a szolgálatos nevelõnek.

  Új hozzászólás

  Full HTML

  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

  Filtered HTML

  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

  Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.