Kismama klub – a Brassói Ferences kolostorban

Itt Brassóban három plébánia van és egy ferences templomigazgatóság! A plébániáknak megvan kinek-kinek a saját területe, saját hívei! Az egyházmegyés papok szépen, odaadással, hozzáértéssel dolgoznak a városban!
Mit tehetnek a ferences barátok, egy ilyen helyzetben, anélkül, hogy "bekaszáljanak"a plébániák területére vagy ostoba rivalizálásba lennének az atyákkal?

Sajat címkek: 

Ferences papszentelés Csíksomlyón

1
A ferences rend erdélyi rendtartományának két ifjú tagját szentelte pappá Dr. Jakubinyi György érsek úr Csíksomlyón, 2008 március 29.-én. Legutoljára két évvel ezelőtt volt papszentelés a Szent István királyról nevezett provinciában. Most újabb két pappá szenteltnek örülhetett a ferences rend a hívek sokaságával együtt.

Sajat címkek: 

Megemlékeztünk II. János Pál pápáról a brassói ferences templomban

Április 3-án a rendszeres „Felnőtt Találkozó” keretében megemlékeztünk II. János Pál pápa halálának 3-ik évfordulójáról. A templomban, szép számban megjelent idősekkel, egy rövid bevezető után, megnéztük „A szeretet zarándoka” című film összeállítást. Ez a film négy téma kapcsán idézi fel a szent atya életét, csodálatos alakját, akire milliók és milliók néztek és néznek fel, kortól, nemtől, nemzettől, képzetségtől és vallástól függetlenül.

Sajat címkek: 

Krisztus tanúinak sorába álltak

Fotók: Kristó RóbertHozzátartozók, ismerősök, egyházi méltóságok és paptársak által zsúfolásig megtöltött templomban tették le hétvégén szent fogadalmukat Fecheta Jenő és Nagy Károly ferences diakónusok. A csíksomlyói kegytemplomban szombaton tartott szertartáson dr. Jakubinyi György érsek avatta pappá a jelölteket, mondván, Isten azokat hívja meg szolgálatára, akik be tudják fogadni a szentlelket és a feltámadást.

Sajat címkek: 

Lourdes-i élmény a Csíksomlyói zarándoklaton

    Csodálatos az Isten, aki nekünk adta, édesanyánkká a Boldogságos Szűz Máriát! Ezt tapasztalhattuk meg ma, 2008 február 11-.én, a csíksomlyói kegytemplomban, amikor közel 5000 idős és beteg ember zarándokolt el ebbe a csodálatos Mária szentélybe és részt vett a 10.30 órakor bemutatott szentmisén. De vajon mit tapasztalhattak meg azok, akik 150 évvel ezelőtt Lourdes-ban  megérezhették Isten közelségét, és az ő Szent Anyjának aggódó, mennyország örömét megnyitó szeretetét.

Sajat címkek: 

Idősek, betegek zarándoklata Csíksomlyóra


Első alkalommal szerveztek zarándoklatot a plébánosok a betegek világnapja alkalmából, a lourdes-i jelenések évfordulóján Csíksomlyóra. A zsúfolásig megtelt kegytemplomban sok száz hívő érezhette a kiáradó kegyelmet.

A dél-franciaországi város, Lourdes mellett 1858. február 11. és július 16. között 18 alkalommal jelent meg a Szűzanya egy egyszerű parasztcsaládból származó 14 éves kislánynak, Bernadette Soubirou-nak.

Sajat címkek: 

Szabin testvér

    Nem tudok úgy gondolni a brassói ferences kolostorra, amelynek temploma zarándokhely a hívek számára – különösen Szent Antal segítségül hívása miatt –, hogy ne látnám a templom sekrestyéjében Szabin testvért, törékeny, csuhás alkatával, szelíd tekintetével, jóságosan mindazokkal szemben, akik átlépik küszöbét, kétségbeesésük és nehézségeik elűzésének vágyával, keresve a reményt és az isteni segítséget.
De minthogy a Földön minden mulandó, kevéssel ezelőtt magához hívta őt is Isten.

Sajat címkek: 

Gyászjelentés


Teremtő mennyei Atyánk akaratában megnyugodva és a boldog viszontlátás reményében közöljük, hogy

Dăian George

fr. Szabin ofm


rendi testvérünk
életének 89.,rendbelépésének 69. évében, ez év január 30-án elhunyt.
 
    Temetése a 13.00-kor kezdődő engesztelő szentmiseáldozat (brassói ferences templomban) bemutatása után, a templom kriptájában, február 1-én, pénteken lesz.
    Szeretett halottunk, 1919. augusztus 9-én született Medgyesen, 1939 február 5-én öltötte magára a ferences rend ruháját és ünnepélyes fogadalmat tett Kaplony-ban 1948. febr. 18-án.
    Szerzetességének 69 évét Kolozsváron, Mikházán, Kaplonyban, Máriaradnán, Körösbányán, Esztelneken és Brassóban élte le. Volt kertész, szakács, sekrestyés és házfőnök.
    1992-ben helyezték Brassóba. Itt, mint házfőnök kezdte pályafutását, sokat munkálkodott a kolostor visszaszerzésén. Nagy hozzáértéssel hallgatta meg a szükségben lévők panaszait, kéréseit és imáival támogatta őket.
   Imádságos lélekkel, végtelen türelemmel és alázattal viselte az idős kor nehézségeit és Isten akaratában megnyugodva hordozta a betegség keresztjét, s készült a földi életből való távozásra.

“Áldott légy Urunk a testi halálért, a mi testvérünkért,
Akitől élő ember el nem futhat…
Boldogok, akik magukat megadták a te szent akaratodnak.”

 (Szt. Ferenc: Naphimnusz)
                                                                                                                 
 A gyászoló ferences család és rokonság

Sajat címkek: 

Nekrológ helyett
P. Stelli Benedek ofm


2008. január 27-én
tragikus hirtelenséggel életét vesztette.

Temetésére január 30-án, 13 órakor kerül sor, Vajdahunyadon.


Nekrológ helyett álljon itt ez a beszámoló, amelyben ő foglalja össze életét.

Szűz Mária oltalma alatt megvalósított ötven éves papi tevékenység

Isten szolgája, Márton Áron 1957. november 24-én szentelt pappá a gyulafehérvári püspöki kápolnában több rendtársammal együtt.
Nem voltam rossz fiú, de angyal sem. Gyarlóságom tudatában Szűz Máriát kértem meg, hogy vigyázzon rám és segítsen papi munkámban. Primiciás jelmondatom: „Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, légy az én menedékem.” Ezüstmisén szentképein ez olvasható: „Magasztalja lelkem az Urat.”Aranymisés meghívómra a Fájdalmas Szűzanya himnuszának záró verssorát írattam: „Jézusom ha jő halálom,/Anyád keze rám találjon;/mennybe hívjon engemet!”
Működésem állomásai: Dés, Bonchida 8 év, Brassó 2 év, Marosvásárhely 3 év, Vajdahunyadon pedig 35 éve vagyok.
Désen a román nyelvű gyerekek hitoktatásával bízott meg a helyi elöljáró. Ezen kívül még bőven jutott idő a plébániák kisegítésére.
Bonchida volt működésem második állomása. Tiszteletreméltó elődöm, Pál József hitvalló, kiváló lelkipásztor volt. E téren jó jó munkát végzett. Bevezette a kétnyelvű hitoktatást. E miatt az államhatalom megbízottja állandóan zaklatta, akinek ő erős hittel ellenállt. Ezt a munkát ugyanolyan körülmények között kellett folytatnom. Szerencsémre velem voltak a szüleim. Édesapám kántorizált, édesanyám végezte a házi teendőket. Huszonnyolc gyermeket sikerült a bérmálásra előkészítenem. A templomot belül kifestettem, kívülről pedig bekerítettem „betoncoklis” drótkerítéssel. Itteni működésem alatt kaptam ajándékba egy svájci barátomtól egy 1300-as új Daciat. Így könnyebben végezhettem lelkipásztori munkámat a leányegyházakban: Válaszúton, Iklódon és Szászmátéban. Ez utóbbi 100 km-re volt Bonchidától. Az itt eltöltött nyolc évet életem aranykorának szoktam mondani.
Bonchidáról Brassóba kaptam áthelyezést, ahol Szabin testvér nagy szeretettel várt. Ő volt a házfőnököm. Minden nap közösen végeztük a Szent Zsolozsmát. Újra szerveztem a Ferences Világi Rendet, amelynek két évig voltam a lelkivezetője. Jó kapcsolatom volt a világi papsággal. A nagytemplomban minden második vasárnap kisegítettem Ft. Csiszér Albert esperes urat. Ezenkívül Szabin testvérrel részt vettünk minden ünnepélyes körmeneten. Itteni működésemre mindig hálásan emlékszem vissza.
Brassó után Marosvásárhely lett működésem színtere. Itt is nagyon jó testvérekre találtam: P. Bakó Pál volt a házfőnököm, Honfi Adauktusz testvér pedig gazdasági ügyeket intézte. Minden reggel közösen végeztük az imát, az elmélkedést és a Szent Zsolozsmát. Mindkettőjüknek tehetségem szerint segítettem. Hittanórákat vállaltam az iskolában is és otthon a zárdában is. Adauktusz testvérnek segítettem a gyümölcsfák metszésében és permetezésében, valamint a rendház egyéb ügyeinek intézésében. Megszerveztem a Ferences Világi Rendet, melynek három éven át lelkivezetője voltam. A világi papsággal ápoltuk a jó viszonyt. A plébánosok meghívására missziókat, lelkigyakorlatokat, triduumokat és alkalmi ünnepeken szentbeszédeket vállaltam. A Főtemplomban Csató Béla főesperes úr által szervezett ünnepi körmeneteken mindig részt vettünk. Így próbáltuk kifejezésre juttatni egyházmegyés paptestvéreink iránti tiszteletünket.
Vajdahunyad lenne papi és szerzetesi tevékenységem ötödik állomása.
Szent életű barátok meleg fogadtatására találtam itt. P. Sándor Valérián volt a házfőnök, P. Bartók Albert a vikárius. Valérián atya szabad idejében rózsafüzéreket kötött. Minden szemre elimádkozta a megfelelő imát. Albert atya a hitoktatás területén szorgoskodott, kiváló eredménnyel. Jómagam – mivel kocsival jöttem – a filiákban tevékenykedtem: Govásdián, Lindzsinán /Izvoarele/ Teleken és Gyaláron.
Megjegyezni kívánom, hogy Isten szolgája Márton Áron püspök úr példájára első voltam az egyházmegyében, aki mozgássérültet alkalmaztam irodai munkára Bakó Anna személyében, aki ügyesen és szépen dolgozott az irodán. Vajdahunyadon a torony és a templom tetőszerkezetét a porladozó eternitről kicseréltük bádogra nagybányai szakemberekkel.
Govásdián a templom szentélyét bádoggal fedtük, lefolyó csatornákat tettünk, bekerítettük a templom körüli részt, és a templomba vezető ösvényt úttá szélesítettük.
Lindzsinán befejeztük a templom építését, amelyet Jakab Antal püspök úr szentelt fel. Teleken a templom külső részét nemesvakolattal vontuk be, a deszkakerítést betonkerítéssel cseréltük fel. A templomot belül kifestettük és a temetőt is bekerítettük.
A fent leírtak lennének dióhéjban ötven éves papi és szerzetesi tevékenységeim. Legyen ezért hála a Szentháromságos egy Istennek és Jézus Szent Anyjának, a Boldogságos Szűz Máriának.

Vajdahunyad, 2007. szeptember 16.

Sajat címkek: 

„Hivatásgondozás az iskolai nevelésben” - beszámolók a jutalomkirándulásról

Január 3 és 6 között került sor a pedagógusoknak meghirdetett pályázat nyerteseinek a találkozójára a brassói ferences kolostorban. A vége végén csak heten tudtak részt venni a találkozón, ami jó légkörben zajlott le.

Csütörtökön (jan.3) délután érkeztek, majd az elszállásolás után meg volt a közös ismerkedés, vacsora és utána közös esti séta a városban.

Sajat címkek: 

Oldalak