Az Úr misztériumának zsolozsmája

AZ ÚR MISZTÉRIUMAINAK ZSOLOZSMÁJA

(OFFICIUM PASSIONIS DOMINI, MZs)

 

            Ferenc egészen sajátos zsolozsma-összeállítása ez. Mivel nemcsak Krisztus Passiójáról szól, hanem az üdvösség egész művéről, ezért a fenti magyar cím a francia fordítást követve helyénvalóbbnak tűnik.

 

 

BEVEZETÉS

 

Szent Ferenc az Úr misztériumának zsolozsmáját nagycsütörtök kompletóriumával kezdi, mivel a mi Urunk, Jézus Krisztust azon éjszaka árulták el, fogták meg.

Jézusra tekint és a Szentírás-, azaz Isten igéjének segítségével mintegy vele azonosulva belép nagycsütörtök kegyelmi idejébe – amely Jézus számára a „nagy szenvedés előszobája” volt.

 

I. rész:- a nagyheti Szent Háromnapra és az évközi hétköznapokra

 

I. Zsoltár: KOMPLETÓRIUMRA

 

1          Isten, feltártam előtted életemet, *

                        Szemed elé helyezted könnyeimet[1].

Zs. 56,8b-9

 Feljegyezted, Uram, szenvedésem útját, összegyűjtötted tömlőidben könnyeimet”

Isten személyes és érző Isten. Az ő jelenlétében, kegyelmi kísérésében nyer értelmet életünk minden eseménye,- még a fájdalmas történések is, - vagy leginkább azok. Ezt mutatja Jézus példája, erre tanít szent Ferenc.

----------------

2          Minden ellenségem gonoszat forralt ellenem, *

                        és tanácsba gyűltek össze.

Zs. 41,8

„Mind, akik gyűlölnek, együtt suttognak ellenem, ártó gondolatokat forgatnak fejükben.”

Mk 14,1

Két nappal azután volt a húsvéti vacsora és a kovásztalan kenyerek ünnepe. A főpapok és az írástudók azon tanakodtak, miképpen fogják el őt csellel, és hogyan öljék meg.”

 

Szent Ferenc elmélkedő lelkében szépen sorakoznak a szentírási részek, amelyek megrajzolják azt a fizikai és lelki szituációt, amely Jézus elfogásához vezetett. 

----------------

3          Rosszal fizettek nekem a jóért, *

                        és gyűlölettel szeretetemért.

109,5

A jót rosszal viszonozzák, szeretetem gyűlölettel.”

----------------------------------------

4          Ahelyett, hogy szeretnének, rágalmaztak, *

                        én pedig imádkoztam.

109,4

Szeretetem jutalmául váddal illetnek, én azonban imádkozom.”A váddal illetnek helyett, az áll, hogy rágalmaznak. Ugyanis az Igazara, csak rágalmat lehet ráfogni, az egyszerű vád, túl enyhén hangzana. Szent Ferenc nem csak egyszerűen átveszi a szentírási szöveget, hanem alkalmazza is,- magyarázza.

------------------------------------------------------------------

5          Szent Atyám, ég és föld királya,

                                    ne távozz el tőlem,*

                        mert közel a gyötrelem, és nincs aki megsegítsen.

Jn 17,11

Én nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád.”

Zsolt 21,12

Ne maradj távol szükségemben, légy közel, mert sehol sincs segítség! „

Közel már Jézus távozásának az ideje, az Atyához fohászkodik, mert egyedül ő segíthet.

Szent Ferencet a földi atya hiánya, még inkább a Mennyei atya irányába löki.

2 Cel,12

"Most hát igazán mondhatom Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, és nem mondom többé atyámnak Bernardone Pétert, akinek ím ezennel nemcsak pénzét adom vissza, hanem összes ruhadarabjaimat is. Mezítelenül megyek az Úr elé."

----------------------

6          Ellenségeim meghátrálnak,

                                   bármelyik nap hívtalak segítségül,*

                        tudtam, hogy valóban Istenem vagy nékem.

Zs 56,10

Ellenségeim visszarettennek, amikor téged szólítalak. Tudom, hogy Isten valóban velem van.”  Határtalan bizalom kifejezése: tudtam, hogy valóban Istenem vagy nékem.

--------------------------------

7          Barátaim és ismerőseim közelítettek és megálltak, *

                        és ismerőseim távolabb álltak.

Zsolt 38,12

Barátaim, rokonaim elfordulnak nyomorúságomtól, s akik közel voltak, távol maradnak.”

Jézus magára maradt az Olajfák hegyén.

Mk.14, 40Visszatérve újra alva találta őket, mivel szemük igen elnehezedett.”

Szent Ferenc is átélte azt, hogy rokonai, ismerősei habár fizikailag közel voltak, mégis nagyon távol kerültek tőle.

1 Cel 10

„Mialatt a fölséges Isten szolgája a mondott helyen időzött, atyja szorgos kém módjára minden helyet átkutatott, hogy megtudja, mi is történt voltaképpen fiával. Mikor végre megtudta, hol és milyen körülmények közt él, szíve mély fájdalommal telt el. Egészen megzavarta őt e nem várt fordulat. Maga köré gyűjtött barátaival és szomszédaival menten odasietett tehát, ahol Isten szolgája tartózkodott. Ő azonban, mivel még új harcosa volt Krisztusnak, az üldözők közeledésére és fenyegető lármájuk hallatára, hogy kitérjen haragjuk elől, egy gondosan leplezett gödörben vonta meg magát, melyet maga ásott erre a célra.

----------------------------------------------------

8          távol tartottad tőlem ismerőseimet, *

                        utálatossá lettem, elárultattam és nincs menekvésem.

 Zsolt 88,9

Barátaimat távol tartod tőlem, borzalommá tettél a szemükben. Fogoly vagyok, nem szabadulhatok”

Mk 14, 44

Az áruló így adott jelt: "Akit megcsókolok, ő az. Fogjátok el és vezessétek el biztos őrizet alatt!" 45Odaérve rögtön Jézushoz lépett: "Mester!" - szólt és megcsókolta. 46Erre rátették kezüket és elfogták.”

-------------------

9          Szent Atyám, ne vond meg tőlem segítségedet, *

                        Istenem, tekints reám, segíts meg engem.

Jn 17,11

11Én nem maradok tovább a világban, de ők a világban maradnak, én meg visszatérek hozzád. Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. 

Jn 21,20

Péter hátrafordult, s látta, hogy az a tanítvány, akit Jézus kedvelt, s aki a vacsorán a keblére hajolt és megkérdezte tőle: "Uram, ki árul el?" - az követi.

------------

10        Jöjj segítségemre, Uram, *

                        Szabadító Istenem.

Zs 38,23

Siess segítségemre, Uram, üdvösségem!”

Határtalan bizalom kifejezése, mint általában a zsoltárok világában.

Szent Ferenc számára Krisztus nyilvánvalóan a Szabaditó, a Megváltó

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,

Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.

Mint a zsoltárok imádkozásánál, itt is a Szent Háromság dicsőítésével fejeződik be.

Antifóna:

 

1        Szentséges szűz Mária,

         nincsen másod a földön az asszonyok között,

2        te a magasságbeli Királynak,

            a mennyei Atyának leánya és szolgálója,

            a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja,

            a Szentlélek jegyese, imádkozzál érettünk

            Szent Mihály főangyallal

            és az egek minden erőivel és összes szentjével

            a te szentséges, szerelmes Fiadnál,

            a mi Urunknál és Mesterünknél.

            Dicsőség az Atyánk. Miképpen.

 

 

[Megjegyzendő, hogy ez az antifóna vonatkozik minden imaórára, ez szolgál antifónául, kapitulumul, himnuszul, párversül és könyörgésül, mégpedig a Matutinumban és a többi imaórában egyaránt. Azokon semmi mást nem mondott, mint ezt az antifónát a megfelelő zsoltárokkal. A zsolozsma befejezéseként ezt szokta imádkozni Ferenc:]

 

 

Áldjuk az Urat, az élő és igaz Istent,

mondjunk neki mindenkoron dicséretet, dicsőséget, tiszteletet, áldást és minden jót. Amen, amen. Úgy legyen, úgy legyen.

 [1]     1: 55,8b-9, 2: R 40,8a, vö. G 70,10c, 3: vö. 108,5 4: vö. 108,4 5: Jn 17,11; R 21,12 6: 55,10 vö R 7: 37,12 R 8: 87,9 vö R 9: Jn 17,11 21,20 10: 37,23

 

Sajat címkek: