Írásai

Szent Ferenc iratai Szent Ferenc írásait (életszabályok, imádságok, levelek stb.) olvashatod a képre kattintva, vagy pedig - sok más ferences irodalommal együtt - letöltheted a Ferences Világi Rend honlapjáról (www.fvr.hu)

 

Az alábbiakban néhány szent Ferenctől származó imádságot olvashatsz.

A boldogságos Szűz üdvözlése

(SALUTATIO BEATAE MARIAE VIRGINIS)

Ez az imádság sokat elmond arról, hogyan értette és tisztelte Ferenc az Isten anyjának titkát Máriában. Figyeljünk fel az első vers kifejezésére: „ki szűz lévén templommá lettél”, melyet az új latin szövegkiadás állított helyre.
1 Üdvözlégy, Úrnőnk, szentséges Királynénk, Istennek szent szülője, Mária, ki szűz lévén templommá lettél,
2 és választottja a szentséges mennyei Atyának, Ő szentelt meg téged szentséges szerelmes Fiával és a Vigasztaló Szentlélekkel.
3 Minden kegyelem teljessége és minden jóság lakozott és lakozik tebenned.
4 Üdvözlégy te, Isten palotája; Üdvözlégy te, az Ő lakozó sátra; Üdvözlégy te, az Ő lakóháza.
5 Üdvözlégy te, az Ő palástja; Üdvözlégy te, az Ő szolgálója; Üdvözlégy te, az Ő anyja,
6 legyetek üdvözölve ti, szent erények mind, kik a Szentlélek kegyelméből és megvilágosításából a hívek lelkébe ereszkedtek, hogy a hitetleneket Istenben hívő emberekké formáljátok át.

A Miatyánk kifejtése

(EXPOSITIO IN PATER NOSTER)

Ha nem is származik minden sorában Ferenctől ez az imádság, mégis az övé, hiszen maga alakította ki, és gyakran imádkozta a zsolozsmában, ahogy a Dicséretek minden imaórára (ld. lentebb) jegyzete tanúsítja.
1 Ó Szentséges Atyánk,
teremtőnk, megváltónk, vigasztalónk és Üdvözítőnk.
2 Aki a mennyekben vagy:
az angyalokban és a szentekben; te világosítod meg őket tudásukban, mert te vagy, Uram, a fényesség; te gyújtasz szeretetre, mert te vagy, Uram, a szeretet; te töltöd el őket bentlakásod által boldogsággal, mert te vagy, Uram, a legfőbb jó, az örök, akitől minden jó ered s aki nélkül semmi jó nincsen.
3 Szenteltessék meg a te neved:
ragyogjon föl bennünk a te ismereted, hogy felismerjük, milyen a te jótéteményeid szélessége, ígéreteid hosszúsága, fönséged magassága és ítéleteid mélysége,
4 Jöjjön el a te országod:
hogy te uralkodjál bennünk kegyelmeddel és vezess bennünket a te országodba, ahol színed látása homálytalan, szereteted tökéletes, barátságod boldogságot árasztó, élvezésed örökké tartó.
5 Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is:
hogy teljes szívünkből szeressünk téged és szüntelenül reád gondoljunk, hogy teljes lelkünkből mindig utánad sóvárogjunk, hogy teljes elménkből minden szándékunkat feléd irányozzuk és mindenben a te tiszteletedet keressük s hogy végül minden erőnkből minden képességünket, lelkünk és testünk minden rezdülését a te szereteted szolgálatára fordítsuk és semmi másra; felebarátainkat úgy szeressük, mint önmagunkat, erőnkhöz képest iparkodjunk mindenkit szeretetedre gyullasztani, mások szerencséjén nem kevésbé örülni, mint a magunkén, szerencsétlenségükben pedig részvéttel lenni irántuk,és senkit meg nem bántani.
6 Mindennapi kenyerünket:
a te szerelmes Fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztust,
add meg nekünk ma:
annak a szeretetnek emlékezetére, megértésére és tiszteletére, mellyel irántunk viseltetett, és azokéra, amiket érettünk mondott, tett és szenvedett.
7 És bocsásd meg vétkeinket:
a te kibeszélhetetlen irgalmasságodért, szerelmes Fiad szenvedésének erejéből, s a Boldogságos Szűz és minden választottak érdeméért és közbenjárására.
8 Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek:
és ha nem bocsátunk meg valamit egészen, add, Uram, hogy teljesen megbocsássunk; add, hogy az ellenséget igazán szeressük, s érettük nálad buzgón közbenjárjunk, senkinek rosszért rosszal ne fizessünk, s azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára legyünk.
9 És ne vígy minket kísértésbe:
se burkoltba, se nyilvánvalóba, se váratlanba, se tartósba.
10 De szabadíts meg a gonosztól:
a múlttól, a jelentől és a jövendőtől. Dicsőség az Atyának… stb.

Szűz Mária Antifóna:

1 Szentséges szűz Mária,
nincsen másod a földön az asszonyok között,
2 te a magasságbeli Királynak,
a mennyei Atyának leánya és szolgálója,
a mi szentséges Urunknak, Jézus Krisztusnak anyja,
a Szentlélek jegyese, imádkozzál érettünk
Szent Mihály főangyallal
és az egek minden erőivel és összes szentjével
a te szentséges, szerelmes Fiadnál,
a mi Urunknál és Mesterünknél.

Ima a kereszt előtt

(ORATIO ANTE CRUCIFIXUM)

Ferenc ajkán akkor hangozhatott el ez az ima, amikor a San Damianó-i keresztről így szólt hozzá az Úr: „Menj, Ferenc, és építsd fel házamat, mely, mint látod, romokban hever” (2Cel, 10). Ez 1206 januárjában történhetett, attól fogva e szavakat elmélkedésben csiszolta tovább.
Fölséges és dicsőséges Isten,
ragyogd be szívem sötétségét,
és adj nekem
igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet,
érzéket és értelmet, Uram,
hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.

Szent vagy, egyetlen Úristen

(LAUDES DEI ALTISSIMI)

„Halála előtt két évvel Boldogságos Ferenc negyvennapos böjtöt tartott Alverna hegyén, a Boldogságos Szűz és Isten anyja és Szent Mihály arkangyal tiszteletére, Nagyboldogasszony napjától Szent Mihály szeptemberi ünnepéig. És rajta volt az Úr keze. Miután látomásában társalkodott a szeráfokkal, és részesült Krisztus sebhelyeiben, ő alkotta a túloldalon olvasható dicséreteket, saját kezével írta hálából mindazért a jóért, amit Isten művelt vele.” Ezt írta Leó testvér arra a cédulára, amely Ferenc kezeírását is őrzi 1224 szeptembere óta.
1 Szent vagy, egyetlen Úristen,
ki csodákat művelsz.
2 Erős vagy, nagy vagy, fölséges vagy,
te vagy a mindenható király,
Szentséges Atya, ég és föld királya.
3 Hármas és egy Úr vagy, istenek Istene,
te vagy a jó, minden jó, a legfőbb jó,
az Úr, az élő és igaz Isten.
4 Te vagy a szerelem, a szeretet;
te vagy a bölcsesség,
te vagy az alázat,
te vagy a türelem.
te vagy a szépség,
te vagy a kedvesség,
te vagy a biztonság,
te vagy a megnyugvás,
te vagy az öröm,
te vagy reményünk és vígasságunk,
te vagy az igazságosság,
te vagy a mértékletesség,
te vagy a minket egészen betöltő gazdagság.
5 Te vagy a szépség,
te vagy a kedvesség,
te vagy védelmezőnk,
őrállónk és oltalmazónk;
te vagy az erősség, te vagy az enyhülés.
6 Te vagy a reményünk,
te vagy a hitünk,
te vagy a szeretetünk,
te vagy minden édességünk,
te vagy a mi örök életünk:
Nagy és csodálatos Úr,
mindenható Isten, irgalmas Üdvözítő.

Leó testvér megáldása

(BENEDICTIO FR. LEONI DATA)

A cédula Leó testvér további szavait is tartalmazza: „Boldog Ferenc saját kezével írta ezt az áldást nekem, Leó testvérnek”, és „Ugyanígy, saját kezével rajzolta a tau-jelet a fejjel”.
1 Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged;
mutassa meg neked arcát és könyörüljön rajtad.
2 Fordítsa feléd arcát és adjon neked békét.
3 Áldjon meg téged az Úr, Leó testvér.

NAPHIMNUSZ

(CANTICUM FRATRIS SOLIS vel LAUDES CREATURARUM)

Ferenc e legnépszerűbb és legismertebb művének keletkezését a Perugiai Legenda meséli el minden részletével együtt (43.44.51.100). Az utolsó két strófa kivételével 1225 áprilisában született. Az olasz irodalom umbriai dialektusban írt egyik első emléke ez, csak két régebbi szövegemlékről tudunk. A fordítót ezért szinte megoldhatatlan feladat elé állítja a per szó fordítása: Áldott légy, Uram, minden alkotásod-ért-által. Sík Sándor fordítását az eredeti szerint két helyen módosítottuk. A 12. versben Sík Sándor „testvérünk”-et fordít „ nővérünk” helyett; a 14.-ben pedig „az Urat ”, „Uramat” helyett.
1 Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás.
2 Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.
3 Áldott légy, Uram, s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja
és aki reánk deríti a te világosságod.
4 És szép Ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A te képed, Fölséges.
5 Áldjon, Uram téged Hold nénénk
és minden csillaga az égnek;
őket az égen alkotta kezed fényesnek, drágaszépnek!
6 Áldjon, Uram, tégedet Szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
kik által élteted minden te alkotásodat.
7 Áldjon, Uram, tégedet Víz húgunk,
oly nagyon hasznos ő,
oly drága, tiszta és alázatos.
8 Áldjon, Uram, Tűz bátyánk;
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.
9 Áldjon, Uram, téged Földanya nénénk,
Ki minket hord és enni ad.
És mindennemű gyümölcsöt terem,
füveket és színes virágokat.
10 Áldjon, Uram téged minden ember,
ki szerelmedért másnak megbocsát.
És aki tőr gyötrelmet, nyavalyát.
11 Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.
12 Áldjon, Uram, nővérünk, a testi halál,
Aki elől élő ember el nem futhat.
13 Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak,
És boldogok, akik magukat megadták
te szent akaratodnak,
Második halál nem fog fájni azoknak.
14 Dicsérjétek Uramat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
és nagy alázatosan szolgáljátok.
(Sík Sándor fordítása, módosítással)