A Boldogságos Szűz üdvözlése

(SALUTATIO BEATAE MARIAE VIRGINIS, BSzÜdv)

Ez az imádság sokat elmond arról, hogyan értette és tisztelte Ferenc az Isten anyjának titkát Máriában. Figyeljünk fel az első vers kifejezésére: „ki szűz lévén templommá lettél”, melyet az új latin szövegkiadás állított helyre.

1 Üdvözlégy, Úrn?nk, szentséges Királynénk, Istennek szent szül?je, Mária, ki sz?z lévén templommá lettél,

2 és választottja a szentséges mennyei Atyának, ? szentelt meg téged szentséges szerelmes Fiával és a Vigasztaló Szentlélekkel.

3 Minden kegyelem teljessége és minden jóság lakozott és lakozik tebenned.

4 Üdvözlégy te, Isten palotája; Üdvözlégy te, az ? lakozó sátra; Üdvözlégy te, az ? lakóháza.

5 Üdvözlégy te, az ? palástja; Üdvözlégy te, az ? szolgálója; Üdvözlégy te, az ? anyja,

6 legyetek üdvözölve ti, szent erények mind, kik a Szentlélek kegyelméb?l és megvilágosításából a hívek lelkébe ereszkedtek, hogy a hitetleneket Istenben hív? emberekké formáljátok át.

 

Szent Ferenc lovagias érzéssel és tisztelettel viseltetetett a szent Sz?z iránt.

Tisztelete két forrásból fakad:

- Mária Istenanyasága: „Istennek szent szül?je (1v)

Jézus anyját mondhatatlan szeretettel fonta körül, mivelhogy testvérünkké szülte a fölséges Urat. Külön dicséretet költött tiszteletére, buzgón könyörgött hozzá, és olyan forró szeretettel adózott neki, amilyet és amennyit emberi nyelv ki sem tud fejezni. A legörvendetesebb azonban az, hogy Rendje véd?asszonyává[1] rendelte a Szent Sz?zet; az ? véd?szárnyai alá helyezte, hogy ? gondoskodjék eltartásáról és megvédésér?l egészen az id?k végéig”.

(2 Cel. 198)

 

- Mária szegénysége: Bár mindenkinél gazdagabb volt, anyjával, a Boldogságos Sz?zzel együtt mégis a szegénységet akarta vállalni a világban. (2 Levél a Hív?khöz 5v)

                       

1v…    „sz?z lévén templommá lettél,” – Nagyon eredeti, és kifejez? meglátás. Mária templom (Egyház), mert benne lakott az Úr.

              

2 és választottja a szentséges mennyei Atyának, ? szentelt meg téged szentséges szerelmes Fiával és a Vigasztaló Szentlélekkel.

Szentháromságos formula: mennyei Atyának,.. szerelmes Fiával és a Vigasztaló Szentlélekkel.

3 Minden kegyelem teljessége és minden jóság lakozott és lakozik tebenned.

Mivel Szent Ferenc számára Isten a legf?bb jó, ezért mondhatja, hogy Máriában ott lakozott és lakozik minden jóság. Azonban ez nem csak a múlté. Ugyanis Mária kegyelemmel teljes, ami nem sz?nik meg. Tehát most is ott lakozik.

 

4,5 v. Mintegy általa megfogalmazott, sajátos litánia szavaival, újra meg újra körüljárja a 2. versben megfogalmazott megállapítást, hogy Mária templom és úgy köszönti, mint: „Isten palotája,..sátra.., lakóháza, palástja, szolgálója” és visszajut oda, honnan elindult „az ? anyja.”

Az sem véletlen, hogy Máriáról, az erények jutnak eszébe, amelyek a hívek lelkébe ereszkednek. Általuk, a legf?bb jó, maga Isten lakik bennünk. Így lesz a hivatásunk hasonlóvá Mária hivatásához.

6v  „legyetek üdvözölve ti, szent erények mind, kik a Szentlélek kegyelméb?l és megvilágosításából a hívek lelkébe ereszkedtek, hogy a hitetleneket Istenben hív? emberekké formáljátok át.”

 

 

 

 

[1] Advocata – szószóló, véd?ügyvéd. A XI. században írt "Salve Regina" antifónára utal a szerz?, melyet a ciszterciek 1218-tól kezdve naponta énekeltek.

 

Sajat címkek: