Végrendelet

 

Szent Ferenc Végrendelete
(TESTAMENTUM, Végr)
 
Szent Ferenc életének utolsó hónapjaiban, 1226 szeptemberében-októberében keletkezett. Az életrajzi utalásokon kívül több fontos szemléletbeli, lelkiségi kérdésre választ ad.
 
I.
 
(1) Az Úr a következő módon mutatta meg nekem, Ferenc testvérnek, hogyan kezdjem el a bűnbánattartást: míg bűnökben éltem, nagyon keserű volt számomra a leprások látása.
 
 
 
(2) És maga az Úr vezérelt közéjük és én irgalmasságot cselekedtem velük.
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) És amikor eltávoztam tőlük, az, ami előbb keserű volt számomra, átváltozott testem és lelkem édességére.
Utána egy kevés ideig még vártam, azután elhagytam a világot.
 
 
Úgy tekinti, hogy igazából a megtérésével kezdődött el az élete, amikor elkezdte a bűnbánattartást. Nagyon sommásan jellemzi a gyerekkorát, ifjúkorát: míg bűnökben éltem.
Valószínű nem nagy bűnökről van szó, mert jó nevelésben részesült, kedves, udvarias természete volt. Azonban az Isten nélkül töltött időt elfecséreltnek tekinti, és sajnálja.
 
Meghatározónak és kegyelmi pillanatnak tekinti a leprásokkal való találkozást az Úr vezérelt közéjük.
Irgalmasságot cselekedtem: szentírási szóhasználat (Iz. evangéliumok) . Nem könyöradománnyal akart megszabadulni a kellemetlenkedőktől, hanem irgalmasságot cselekedett velük. Részt vállalt az életükből, a sorsukból. Meghallgatta, szóba állt, segített nekik – jót tett velük.
 
Ebben ő maga lett megajándékozott - átváltozott. Isten élményben volt része: átváltozott testem és lelkem édességére.
 
Egy kevés ideig várt, hogy világossá legyen mi a tenni valója. Ez nem a bizonytalankodás ideje volt, hanem a hivatás érlelődésé. Amikor megértette, hogy mit kell tennie, cselekedett: elhagytam a világot.Kivonulás, de nem helyileg, nem fizikailag. Most már másként van jelen a világban, Isten szándéka szerint, és nem öncélúan, nem önhatalmúlag. Most találta meg csak igazán a helyét a világban. Minden megtalálás, kivonulással kezdődik. Lemond, és mást választ. Más érték rend szerint mozog.
Egészen sajátos „ferences” mozzanat, más rendekhez képest. Az alapmagatartás ugyanaz, de más a megvalósulás. Úgy vonulni ki a világból, hogy megújulva ott maradni.
 
           
 
 
II.
 
4) És az Úr templomaiban olyan mély hitet öntött belém, hogy ilyen egyszerű szavakkal imádkoztam:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Imádunk téged, Urunk Jézus Krisztus, a világon lévő minden templomodban, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
 
(6) Azután egyházi rendjükre való tekintettel olyan határtalan bizalmat adott nekem az Úr és ad szüntelenül papjai iránt, kik a római Szentegyház szabályai szerint élnek, hogy még ha üldöznének, akkor is csak hozzájuk menekülnék. (7) És ha akkora bölcsességgel rendelkeznék is, mint Salamon, és szegényes papokkal találkoznék a világban, akaratuk ellenére semmiképpen sem akarnék plébániájuk területén prédikálni.  (8) És úgy akarom tisztelni, szeretni és becsülni őket és a többieket, mint uraimat. (9) És nem akarom észrevenni rajtuk a bűnt, mivel Isten Fiát szemlélem bennük, s ezért uraim ők.
 
 
 
(10) És ezt azért teszem, mert Isten magasságbeli Fiából testi szemeimmel itt e földön semmi mást nem látok, mint szentséges testét és szentséges vérét; ezt pedig ők érintik kezükkel és másoknak is ők szolgáltatják ki. (11) Ezért óhajtom, hogy mindenekfölött becsüljék, tiszteljék és méltó helyen őrizzék ezeket a szentséges titkokat.
 
 
(12) Ha tehát valahol Isten szent nevét és igéit tartalmazó írást illetlen helyen találok, azonnal felemelem, és másokat is kérek, hogy emeljék fel és tegyék illő helyre azokat.
 
(13) És kötelesek vagyunk tisztelni az összes teológusokat és azokat is, akik az isteni szent igéket hirdetik, mint akik lelket és életet árasztanak felénk[1].
 
 
 
 
 
 
Ez is életrajzi-adat, amit érdemesnek tart megemlíteni, ami azután történt, hogy elhagyta a világot.: az Úr adta a templomok iránti szeretetet. Sok tapasztalata, élménye kapcsolódik templomokhoz, (San Damiano, Porciunkula) Szent Ferenc első tapasztalata az Egyházzal (Ecclesia), hogy Krisztus szereti.
Menj Ferenc és építsd, fel házamat- erősítsd meg, nem látod, hogy roskadozik.”
A hit szó a templomra, az Egyházra vonatkozik. Hisz abban a Krisztusban, aki jelen van a kőépületben, és az általa alapított Egyházban.
Az Őt megszólító imádságban, a kifejezésekben is egyszerű akart lenni. Nem fellengzős, hanem kifejező, érthető szavakkal.
 
 
Szent Kereszt Felmagasztalásának Zsolozsmájának egyik responzumára épül. A hivatalos ima, személyes imájává lesz.
A ferences családban hagyományos ima lett, egyes kódexek két hozzáadásával: Legszentebb Urunk; és: ittés a világon lévő… minden: egyetemesség az imádást ki akarja terjeszteni az egész világra, mert a megváltás is az egész világot érintette. Mintha szeretetből versenyre akarna kelni az eucharisztikus jelenléttel. A szeretet túláradása, amelynek semmi nem tud határt szabni.
Egyetemesség van szent Ferencben, mint általában a nagy rendalapítókban (szent Benedek)
Úgy kezdte, hogy elhagyta a világot (a bűnöket), de megérti és hiszi, hogy Isten megváltotta a világot. Krisztustól tanulta meg szeretni az Egyházat, a templomokat és a világot.
 
 
Rátér a papok iránti tiszteletre. Ugyanúgy kezdi, mint az előbbi részeket hogy az Úr adta a papok iránti bizalmat is. Akik nem eretnekek, - akik a római Egyház szabályai szerint élnek. Egy szélső határt említ, még ha üldöznék is őt a papok, mint az eretnekeket, akkor is hozzájuk menekülne. Megdöbbentő, mély ragaszkodás, mert nincs más papság az Új-szövetségben. Nem akar olyan lenni, mint az eretnekek, akik saját bölcsességüket hirdették. Egyéniesedve, saját bölcsességüktől vezérelve magyarázták a Szentírást.
 
 
Krisztus miatt, még a bűnt sem akarja észrevenni rajtuk. Nem a személyes életszentséget nézi, hanem a szolgálatukat. Szent Ferenc tehát végrendeletileg ránk hagyja a papságnak ilyen fajta tiszteletét.
 
Azért tiszteli őket, mert a papok az Eucharisztia létrehozói. Az Eucharisztia miatt és az Eucharisztiáért tiszteli. Ők Isten személyes jelenlétének a megbízottjai.
Itt lezárja ezt a papokról szóló részt. Megnyugszik, de hirtelen eszébe jut, a sok elhanyagolt templom, figyelmeztet mennyire fontos, hogy méltó helyen őrizzék az Oltáriszentséget. A latinban értékes helyről beszél (pretiosa)
 
 
 
Az Eucharisztia után Isten Igéje jut eszébe. Egyedüli abban a korban, aki Isten Igéjét egyen rangba helyezi az Oltáriszentséggel. A II vatikáni zsinat óta a szentmise két fókusza: az Ige liturgiája, és az áldozati liturgia. A Szent Ferenc korabeli egyház ezt még nem így látta.
Ugyanakkor kötelesek vagyunk tisztelni azokat, akik Istenről tanítanak, és akik Őt hirdetik.
A középkorban nem illette vallásos tisztelet a teológusokat és igehirdetőket, szent Ferenc nagyra tartja őket.
Ma is aktuális mondanivalója van ennek: tisztelnünk kell azokat, akik szellemi-, lelki erőfeszítést tesznek azért, hogy Istent jobban megismerjük.
 
 
 
IV.
(14) És miután testvéreket adott mellém az Úr, senki sem mutatta meg nekem, mit kell tennem, hanem ezt ő, a Magasságbeli nyilatkoztatta ki nekem, hogy a szent Evangélium szerint kell élnem.
 
 
 
 
 

 
(15) És kevés és egyszerű szóval írásba foglaltattam ezt, a pápa úr pedig megerősítette számomra.
(16) És akik jöttek, hogy elfogadják ezt az életmódot, mindazt,amijükcsakvolt[1], a szegényeknek adták. És beérték kívül-belül foltozott habitussal, övvel és alsóruhával. (17) És nem akartunk többet birtokolni.
 
 (18) Mi klerikusok, a többi klerikushoz hasonlóan mondtuk a zsolozsmát, a laikusok pedig a Miatyánkot mondták. És igen-igen szívesen időztünk a templomokban.
 
(19) Tanulatlan emberek voltunk, és mindenkinek alárendeltjei.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
content="Word.Document" name="ProgId" content="Microsoft Word 12" name="Generator" content="Microsoft Word 12" name="Originator" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMihaly%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List"
 
 
(20) És én két kezemmel dolgoztam és akarok tovább dolgozni. És határozottan kívánom, hogy a többi testvér is dolgozzon, ahogy a tisztesség megkívánja.
 
 
 
 
 
 
 
(21) Akik nem tudnak dolgozni, tanuljanak meg; nem kapzsiságból, nem a munkabér megszerzéséért, hanem a példaadás kedvéért és a henyélés elkerülése végett.
 
 
 
 
(22) És ha munkánkért nem adnák meg a bért, akkor járuljunk az Úr asztalához, vagyis ajtóról-ajtóra járva kéregessünk alamizsnát.
 
(23) Az Úr nyilatkoztatta ki nekem, hogy ezt a köszöntést használjuk: Az Úr adjon neked békességet!
name="ProgId" content="Word.Document" name="Generator" content="Microsoft Word 12" name="Originator" content="Microsoft Word 12" rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMihaly%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"
 
 
 
(24) Vigyázzanak a testvérek, hogy templomokat, szegényes hajlékokat és minden épületet, melyet számukra emelnek, csak abban az esetben fogadjanak el, ha azok illenek a szent szegénységhez, melyet a regulában megígértünk. És mindig csak, mint jövevények és zarándokok, vendég módjára lakjunk bennük[1].
(25) Az engedelmesség nevében szigorúan megtiltom minden testvéremnek, hogy akár személyesen, akár mások közvetítésével kiváltságlevelet merészeljenek kérni a római kúriától templom vagy valamilyen hely részére, prédikáció ürügyén, vagy éppen testi üldöztetés esetén, bárhol is tartózkodnak.
name="ProgId" content="Word.Document" name="Generator" content="Microsoft Word 12" name="Originator" content="Microsoft Word 12" rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMihaly%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"
 
 
 
 
name="ProgId" content="Word.Document" name="Generator" content="Microsoft Word 12" name="Originator" content="Microsoft Word 12"(26) És ha valahol nem fogadják be őket, menjenek más vidékre, hogy ott Isten áldásával bűnbánatot tartsanak.
name="ProgId" content="Word.Document" name="Generator" content="Microsoft Word 12" name="Originator" content="Microsoft Word 12" rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMihaly%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"
 
 
name="ProgId" content="Word.Document" name="Generator" content="Microsoft Word 12" name="Originator" content="Microsoft Word 12"(27) És feltétlenül engedelmes akarok lenni a testvéri közösség miniszter generálisának, és annak a gvárdiánnak, akit ő jónak látott mellém rendelni. (28) Fogolyként akarok az ő kezei közt lenni, s az ő engedélye és akarata ellenére egy lépést sem kívánok tenni, sem mást cselekedni. Mert uram ő nekem. (29) És bár egyszerű, beteges ember vagyok, mégis kívánom, hogy állandóan mellettem legyen egy klerikus, hogy a regula előírása szerint együtt végezze velem a zsolozsmát. (30) A többi testvér is hasonló módon tartozik engedelmeskedni gvárdiánjának és végezni a zsolozsmát úgy, ahogyan a regula előírja.
 
 
 
 
 
 
 
name="ProgId" content="Word.Document" name="Generator" content="Microsoft Word 12" name="Originator" content="Microsoft Word 12"style="font-size: 12pt;"Times New Roman\",\"serif\";"(31) És ha akadnának közöttük olyanok, akik nem a regula előírásainak megfelelően végzik a zsolozsmát, vagy abba újításokat akarnának belevinni, vagy pedig nem katolikus módon élnek, az ilyeneket minden testvér az engedelmesség erejénél fogva köteles, bárhol is találja őket, a legközelebbi őr elé vinni. (32) És az őr az engedelmesség erejénél fogva köteles éjjel-nappal erősen őriztetni a foglyot, hogy ki ne szabadulhasson kezéből, míg csak át nem adja a miniszter provinciálisnak. (33) És a miniszter provinciális szintén az engedelmesség erejénél fogva köteles őt megfelelő testvérekkel éjjel-nappal fogolyként őriztetni és az ostiai úr elé vinni, aki ura, védője és fenyítője az egész testvéri közösségnek.
content="Word.Document" name="ProgId" content="Microsoft Word 12" name="Generator" content="Microsoft Word 12" name="Originator" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMihaly%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List"
(34) És ne mondják a testvérek: ez új regula, mert ez csak emlékeztetés, intés, buzdítás és végrendelkezés akar lenni, melyet én, a kicsiny Ferenc testvér, azért hagyok rátok, áldott testvéreimre, hogy a regulát, melyet az Úrnak megígértünk, a katolikus hitnek megfelelőbben tudjuk megtartani.
content="Word.Document" name="ProgId" content="Microsoft Word 12" name="Generator" content="Microsoft Word 12" name="Originator" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMihaly%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(35) És a miniszter generálisnak, valamint az összes többi miniszternek vagyis őrnek az engedelmesség nevében szigorúan tilos bármit is hozzáadni ezekhez az igékhez, vagy azokból valamit elvenni.
(36) És kötelesek a regula mellett ezt az írást is mindig magukkal hordani. (37) És minden káptalanon, melyet tartanak, a regula után ezeket a szavakat is olvassák fel.
(38) És a szent engedelmesség nevében szigorúan megtiltom összes testvéremnek, klerikusoknak és laikusoknak egyaránt, hogy akár a regulához, akár ezekez a szavakhoz magyarázatokat fűzzenek és mondják: Ezt így kell érteni.
(39) Hanem amint az Úr megadta nekem, hogy egyszerűen és világosan elmondjam és papírra vessem a regulát és ezeket a szavakat, úgy nektek is egyszerűen és magyarázat nélkül kell értelmeznetek és szent közreműködéssel mindvégig megtartanotok azokat.
(40) És, ha valaki megtartja ezeket, a mennyben teljék be a Magasságbeli Atya áldásával, a földön pedig teljék be az ő szeretett Fiának áldásával, a Vigasztaló Szentlélekkel, az ég minden erejével és az összes szentekkel. (41) És én, kicsiny Ferenc testvér, a ti szolgátok, amennyire kitelik tőlem, kívül-belül megerősítem ezt a szentséges áldást.
 

[1]vö. 1Pét 2,11
 
 
Abból lehet látni, hogy új szakasz következik, hogy ismét ara hivatkozik, hogy az Úr adott: testvéreket. Mindig az Úr cselekedett az életében. Isten kezdeményezésének tartja. Ő nem nyilatkozik semmilyen rendalapító programról. Kegyelemnek tartja életének ezt a mozzanatát is, mint azt is, hogy sugallatként kapta, hogy miként kell élnie. A korabeli Egyház nem tudta megmondani neki, hogy mit tegyen: Isten nyilatkoztatta ki. Az ő és testvérei életformája sugalmazott életforma. Nem saját fejük szerint irt szabályok alapján éltek.
 
 Az evangéliumi életformát (forma vitae) EGYSZERŰ szavakkal összefoglalta, és pápai tekintély erősítette meg annak hitelességét. Újra előtérbe kerül az Egyház iránti hűsége.
Ettől kezdve a Regulát idézi egy kicsit. Azt mondja, akik jöttek, hogy elfogadják: tehát nem szerzetesekről beszél, hanem azokról, akik élni akarnak, akik fel akarják venni ezt az életet (az élet befogadására jöttek). Ennek az életmódnak kiemelt sajátossága szegénység. Megelégedettek voltak azzal a kevéssel, amit megtartottak. Összefoglalja a regula 1,2 fejezetét.
Az imájuk az Egyház hivatalos imája a breviárium (rövidített-, utazáshoz szabott zsoltáros könyv), vagy a Miatyánk (azok számára, akik nem tudtak olvasni). A templomok kedvenc tartózkodási helyek voltak. Itt az egyéni imára-, a szemlélődésre utal.
Eramus ydiote et subditi omnibus. Idióták (oktalanok, ostobák) voltunk és mindenkinél kisebbek (alárendeltek) Egymást magyarázó jelzőkről van szó. Nem azt jelenti, hogy már a kezdetekkor nem lettek volna tanult emberek, akik követték Szent Ferencet. Azonban nem úgy viselkedtek, hogy abból nekik egyéni hasznuk legyen – sem anyagai, sem másfajta haszon (rang, tisztelet). A tudás a középkorban társadalmi rang volt, állás, jövedelemforrás.
 
content="Word.Document" name="ProgId" content="Microsoft Word 12" name="Generator" content="Microsoft Word 12" name="Originator" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMihaly%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List"
Egy egész szakaszt szentel a munkának (kétkezi). A megélhetés rendes formája a munka: ahogy a tisztesség megkívánja. A középkorban a munka (labor) egyenlő volt a kétkezivel. A szellemi munkát szórakozásnak tartották. A gazdag ember rabszolgájának volt lehetősége a tanulásra, és ez kiváltságot jelentett. Ő volt a tanító (paedagogos,) aki a gazdag gyerekeket tanította. Ma már a szellemi munka is kemény munka lehet, de a kétkezi munka szimbólum jellege megmarad. Nem lehetünk urak, akik semmiféle kétkezi munkát nem végzünk.
 
Határozott parancsként szerepel, hogy aki nem tud dolgozni tanulja meg. Tévedés azt állítani, hogy szent Ferenc a tanulás ellen volt. A szerzetes azt a munkát amire rendelik kell, hogy tudja,- megtanulja. Elválasztja a munkabért a munkától. Nem az a téma, hogy a munka adó ne fizesse meg a munkát,-sőt.  Hanem, hogy a ferencesnek nem a bérért kell dolgoznia, nem mohóságból, hanem a példa miatt. Ez a munka missziós-, pasztorális jelentősége. A másik, hogy elkerülje a tétlenséget.
A koldulást a megélhetés rendkívüli formájának tartja. Csak ha a munkánk után nem adnák meg folyamodjunk az Úr asztalához: mensa domini.
 
Mivel arról beszél, hogy ajtóról-ajtóra járva alamizsnát kéregessenek, eszébe jut a köszöntés. Ebből van a pax et bonum. Máshol pace et bene: béke és áldás, jóság. Az evangéliumból vett köszöntés. Fontos újra, hogy az Úr mond valamit (kinyilatkoztat). Új, fontos mozzanat. A testvérek a béke hirdetői és művelői legyenek, a társadalomban: ajtóról, ajtóra járva.
name="ProgId" content="Word.Document" name="Generator" content="Microsoft Word 12" name="Originator" content="Microsoft Word 12" rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMihaly%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"
Folytatja a szegénység témáját, amit az Úr különösképpen is életformául adott neki. Lakásokat,- templomokat elfogadhatnak. Most már vége a „nomád” életnek. Azonban ezek az épületek feleljenek meg a szegénység követelményének. Jövevény-, vendég módjára lakjanak benne a testvérek.
 
 
 
Megtiltja a kiváltságos levelek szerzését, és kizárja a meggazdagodás mindenféle lehetőségét: se templom, se hely részére ilyet ne kérjenek. A kiváltság levél birtoklásra, valamilyen engedményre, vagy a szegénység alóli felmentésre szólhat. Ezeket az engedelmesség nevében szigorúan tiltja. Ennek ellenére a történelem folyamán sokféle
name="ProgId" content="Word.Document" name="Generator" content="Microsoft Word 12" name="Originator" content="Microsoft Word 12" rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMihaly%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml" name="ProgId" content="Word.Document" name="Generator" content="Microsoft Word 12" name="Originator" content="Microsoft Word 12" rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMihaly%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"
kiváltságlevelet kapott a rend, a római kúriától. Amelyek igazából mára nincsenek érvényben,- és visszaélés lenne ezekre hivatkozni. (Pl. mivel missziós rend vagyunk meg volt engedve, hogy ministráns nélkül misézzünk. Ha rendszeresen tennénk visszaélésnek számit.)
name="ProgId" content="Word.Document" name="Generator" content="Microsoft Word 12" name="Originator" content="Microsoft Word 12" rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMihaly%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml" Nincs kiváltságos levél, hogy valamely hely örökre a rendet illetné meg. Üldözés esetén menjenek más helyre, és tartsanak bűnbánatot, Isten áldásával. Ne munkához, helyhez, kiváltsághoz való ragaszkodás jellemezze a testvéreket, hanem az Isten áldásával végzett bűnbánat vezesse őket. Ez meghatározza a rend profilját: bűnbánó.
name="ProgId" content="Word.Document" name="Generator" content="Microsoft Word 12" name="Originator" content="Microsoft Word 12" rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMihaly%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml"
Az engedelmesség témája (a 33. versig egy inkluziós szerkezet): Olyan életformára vállalkozik, amely a fogolyhoz hasonlít. Látja, hogy a testvéri közösség összetartó ereje ez a fajta engedelmesség. Innen is látszik, hogy szent Ferencnél nem a fizikai szegénység, hanem a lelki szegénység-, a teljes odaadás a jellemző.
 
 
A zsolozsma, természetéből kifolyólag közösségi ima, az Egyházra tartozik, tehát közösségre. Ezért (is) akarja, hogy mindig legyen valaki mellette.
 Az egyház előírásai szerint kell az Istentiszteletet, a zsolozsmát végezni. Kifejezetten hivatkozik a regulára.
Ahogyan egy közösség imádkozik, az a közösség tükörképe. Lelkileg és technikailag is fel kell nőni a zsolozsmához.
Az újítás itt azt jelenti, hogy eretnek. Lex orandi – lex credendi. Az ima mutatja-, jelzi a hitet.
Aki nem az egyház akarata szerint végezné az imát, vagy nem katolikus módon élne, és nem engedelmeskedik, azt a legközelebbi őr elé kell vinni (még nem volt teljesen kialakult jogilag a házfőnök, provinciális).
Itt szó szerinti fogolyról van szó, mert klerikus-, szerzetes felett világi bíróság a középkorban nem ítélkezhetett.
 
 
A provinciális a bíboros protektor elé kell, hogy vigye az engedetlen testvért. (a bíboros protektort mára már eltörölték)
A 33. verssel zárja ezt a részt, utána az egész irat befejező része következik.
 
 
 
 
 
 
 
 
content="Word.Document" name="ProgId" content="Microsoft Word 12" name="Generator" content="Microsoft Word 12" name="Originator" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CMihaly%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_filelist.xml" rel="File-List"
Befejezés
Ő maga határozza meg ennek az írásnak a műfaját és célját:
emlékeztetés (recordatio = szívben újra felidézni), intés (admonitio= az őskereszténység óta egy fajta írás- és beszéd mód, a megkereszteltek oktatása, hogy kitartsanak abban, amit vállaltak),
buzdítás (exhortatio= lelkesíteni akar, hogy újra vállaljuk, amit korábban megigértünk),
végrendelkezés (meum testamentum= az én végrendeletem), abból a célból, hogy jobban meg lehessen tartani a regulát. Tehát a regula elmélyítése, nem új regula, mert az már készen van.
Áldott testvéreknek nevezi (benedictus, carissimi), ez szent Ferenc saját kifejezése
Záradék
Ennek is szentírási háttere van, nem szabad semmit hozzáadni, a Jelenések könyvéből kölcsönzi ezt a hivatalos záradékot. Ő közölte az akaratát, amelyet nem szabad meghamisítani.
 
 
 
 Most is ezzel kezdődik a pünkösdi nagykáptalan, hogy ünnepélyesen behozzák a regulát, és a végrendeletet.
 
Nem szokott az engedelmességre hivatkozni, itt mégis használja hangsúlyozottan. Semmit nem veszíthet az érvényéből és kötelező jellegéből.
 
 
 
 
 
 
 
 
Semmi engedményt nem lehet tenni az önzésnek, semmiféle kimagyarázása az odaadásnak.
 
 
Áldottak, akik ezt megtartják és követik, részesülnek a Szentháromság áldásában
 
 
 
Ő maga is megtetézi és áldásáról biztosítja azokat, akik mindezt megtartják.
 

[1]Tób 1,3 Vulg.
        
 

[1]vö. Jn 6,64
 
 

 

Sajat címkek: